Yleisjulistus

julistus

VAPAA:n yleisjulistus on vastike- ja pakkotyöläisten oikeuksien ja yhteistyöehtojen julistus. Koska vastike- tai pakkotyö on ei-vapaaehtoista, emme puhu varsinaisista työehdoista, vaan ehdoista, joilla suostumme yhteistyöhön vastike- tai pakkotyötilanteessa.

Pääpiirteittäin yleisjulistus pyrkii turvaamaan vastike- ja pakkotyötä tekevän loukkaamattoman oikeuden osallistua kaikkiin päätöstilanteisiin työpaikalla, jotka suoraan tai epäsuorasti koskevat hänen työtä, työn tuloksia, näistä saatuja voittoja tai työnteettäjäorganisaation tuotantoa ja liikesuhteita. Esimerkiksi, jos työtä teetättävä yhtiö aiheuttaa ympäristöongelmia; käyttää alihankkijoina huonoissa oloissa työskentelevää halpatyövoimaa; yhtiössä on epäreilua tuloksenjakoa; yhtiö teetättää työntekijöillään epäeettisiä tai vastenmielisiä töitä tai sen toiminta on muuten epäreilua, on VAPAA:n jäsenellä mahdollisuus puuttua asioihin niin pitkään kuin hän on työpaikalla. Jos päätösoikeutta estetään tai rajoitetaan, on VAPAA:n jäsenellä oikeus lakkoon.

Ihmisten välinen yhdenvartaisuus voi toteutua vain sellaisessa päätöksenteossa, jossa kaikilla asianomaisilla on yhtäläinen valta. Niinpä VAPAA:n julistuksessa viitataan toistuvasti päätöksenteon yksimielisyyteen. Oikeudenmukaisissa päätöksentekotilanteissa lähtökohtana on kaikkien päätöksentekoon osallistuvien yksimielisyys, eli konsensus.

Edellisten lisäksi yhteistyöehdot sisältävät yleisiä työnjohtoa, työaikaa, työmatkaa, työturvallisuutta ja työrauhaa koskevia ehtoja.

VAPAA:N YLEISJULISTUS

Sisällysluettelo:

I YLEISTÄ

1§ Käsitteet
2§ Yhteistyöehtojen muuttamisesta ja voimassaolosta
3§ VAPAA:n jäsenyys

II OIKEUDET JA PÄÄTÖKSENTEKO

1§ Perusoikeudet
2§ VAPAA:n jäsenen oikeudet
3§ Työyhteisön oikeudet
4§ Päätösten tekemisestä työyhteisössä

III YHTEISTYÖEHDOISTA

1§ Yleisjulistuksen soveltamisala
2§ Yleisjulistuksen ehdoista, yhteistyöehdoista ja näiden rikkomisesta
3§ Yhteistyösopimuksesta

IV YHTEISTYÖSOPIMUS

1§ Yleiset määräykset
2§ Yhteistyösuhteen alkaminen ja päättyminen
3§ Työnjohto-oikeus
4§ Oikeus lisäarvoon ja palkkioon
5§ Työhönperehdyttämisestä
6§ Käyttäytyminen työssä
7§ Lomauttaminen ja yhteistyösuhteen päättäminen
8§ Työaika
9§ Työmatka
10§ Eettisyys
11§ Työturvallisuus
12§ Työrauha ja sen turvaaminen
13§ Yhteistyöehtosopimuksen voimassaoloaika ja sen irtisanominen

***

I YLEISTÄ

1 § Käsitteet

1. Tässä yleisjulistuksessa mainitulla VAPAA:n jäsenellä tarkoitetaan Vastike- ja pakkotyöläisten ammattiliiton jäsentä.

Työyhteisöllä tarkoitetaan koko työpaikkaorganisaatiota: työntekijöitä, vastike- ja pakkotyöläisiä, esimiehiä ja yhtiön tai työpaikan hallintoa, omistajia ja rahoittajia.

Työyksikkö tarkoittaa tietyssä työpisteessä tai tiettyjen työtehtävien tekemiseen liittyviä henkilöitä.

Yhteistyöehdot tarkoittavat yleisiä vastike- tai pakkotyötä koskevia periaatteita ja ehtoja, jotka työnteettäjätahon tulee ottaa huomioon ja hyväksyä VAPAA:n jäsenen vastike- tai pakkotyöllistämisen yhteydessä.

Yhteistyöehtosopimus on VAPAA:n vaatima työehtosopimukseen rinnastettava sopimus, joka määrittelee VAPAA:n jäsenen ja vastike- tai pakkotyön teettäjän välistä yhteistyösuhdetta.

2 § Yleisjulistuksen muuttamisesta ja voimassaolosta

Muutosehdotuksia tähän yleisjulistukseen ja sekä VAPAA:n yhteistyöehtoihin voi tehdä kuka tahansa VAPAA:n jäsen. Yleisjulistuksen ajanmukaistamisesta ja muiden muutosten tekemisestä vastaa VAPAA:n yleiskokouksen määrittämät työryhmät. Kaikkien muutosten tulee palvella tai parantaa vastike- ja pakkotyötä tekevien etuja. Edellinen versio yleisjulistuksesta on voimassa siihen saakka, kunnes kokous yksimielisesti hyväksyy ja julkistaa uuden yleisjulistuksen. Koska VAPAA perustuu vapaaehtoisuuteen, sovittamattomissa ristiriidoissa VAPAA:sta voi irrottautua erillisiä ryhmiä, joilla kaikilla on yhtäläinen oikeus ajaa vastike- ja pakkotyöläisten etuja, tehdä omat yleisjulistuksensa ja noudattaa niitä.

3 § VAPAA:n jäsenyys

1. VAPAA:n jäseneksi voi liittyä kuka hyvänsä henkilö, jolla on riski joutua vastiketyöhön, pakkotyöhön tai muuhun työhön tai työtoimintaan lain, painostuksen tai uhan takia tai muuten vastoin omaa tahtoaan; tai henkilö, joka kokee alkavan tai jo olemassa olen työsuhteen tai siihen rinnastettavissa olevan työtoiminnan perustuvan ei-vapaaehtoisuuteen tai pakkoon.

Lisäksi jäseneksi voi liittyä kuka hyvänsä muu, joka solidaarisuuden, myötätunnon, vakaumuksen tai muun syyn takia haluaa VAPAA:n jäseneksi.

Jäsenyyden ehtona on tämän yleisjulistuksen periaatteiden hyväksyminen. Jäsenyys astuu voimaan sillä hetkellä, kun henkilö ilmoittaa tavalla tai toisella todistettavasti hyväksyvänsä tämän yleisjulistuksen sisällön ja olevansa VAPAA:n jäsen. Jäsen voi halutessaan ilmoittautua VAPAA:n jäsentietokantaan, mikä helpottaa yhteydenpitoa jäseniin.

2. Jäsenyyden purkaminen voi tapahtua VAPAA:n jäsenen toimesta suullisella tai kirjallisella ilmoituksella. VAPAA voi halutessaan erottaa jäseniä VAPAA:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä. Erotettava jäsen on itse jäävätty päätöksenteosta, mutta häntä on kuultava ennen päätöstä.

3. Jäsenyys antaa täysivaltaisen oikeuden osallistua VAPAA:n kokouksiin ja päätöksentekoon. Kokouksista ilmoitetaan VAPAA:n jäsentietokannassa oleville henkilöille henkilökohtaisesti sekä VAPAA:n verkkosivuilla tai muulla edellisessä kokouksessa sovitulla tavalla. Koska VAPAA:n jäsenyys ei velvoita liittymään jäsentietokantaan, on tällaisen jäsen itse seurattava VAPAA:n ilmoittelua kokouksista.

II OIKEUDET JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 § Perusoikeudet

1. Jokaisen ihmisen syntymäoikeuksiin kuuluvan yhdistymisoikeuden on oltava loukkaamaton. Ihmisillä on oikeus perustaa ja toimia muodollisissa tai epämuodollisissa ammattiliito- tai ammattiyhdistysorganisaatioissa, eikä heitä saa tämän johdosta irtisanoa tai syrjiä työssään tai virkamiesten taholta.

2. Koska ihmisellä ei ole mahdollisuutta valita syntymäpaikkaansa tai puuttua kaikkiin itseensä tai elinympäristöönsä vaikuttaviin olosuhteisiin, on jokaisella oltava loukkaamaton oikeus osallistua yhdenvertaisena ja täysivaltaisena luonnollisena jäsenenä niiden yhteisöjen päätöksentekoon, joihin hän kulloinkin kuuluu tai jollakin sopimuksella sisällytetään.

2 § VAPAA:n jäsenen oikeudet

1. Jokaista VAPAA:n jäsentä koskevat edellä mainitut perusoikeudet. Näihin nojaten VAPAA:n jäsenellä on oikeus järjestäytyä ja kuulua jäsenenä hänen oikeuksiaan ajaviin ryhmiin sekä oikeus vaikuttaa täysivaltaisena jäsenenä kaikkiin työyhteisön sisällä käsiteltäviin asioihin ja päätöksentekoon sekä oman työnkuvansa määrittelemiseen, kehittämiseen ja muutoksen toteuttamiseen. Jokaisen ihmisen kunnioitus, turvallisuus ja terveys, syrjimättömyys ja tasavertainen kohtelu ovat lähtökohtana tälle julistukselle sekä VAPAA:n yhteistyösopimusmääräyksille.

2. VAPAA:n jäsenellä on oikeus saada kirjallinen lausunto työnteettäjätaholta siinä tapauksessa jos häntä ei hyväksytä vastike- tai pakkotyöhön tai hänen vastike- tai pakkotyönsä keskeytetään työnteettäjän tai työyhteisön toimesta. Lausunnossa täytyy tulla selkeästi esiin kieltäytyvä taho, eli työnteettäjä, ja syissä on mainittava työyhteisön tai työnteettäjän vastustus.

3. VAPAA:n jäsenellä on oikeus mennä lakkoon tai aloittaa muu työtaistelu jos tämän yleisjulistuksen periaatteita rikotaan, eikä rikkomusten hyvityksestä päästä yksimielisyyteen.

3. § Työyhteisöjen oikeudet

1. Työyhteisö on oikeutettu joko hyväksymään tai vastustamaan vastike- tai pakkotyöntekijän ottamista osaksi työyhteisöä. Päätöksen täytyy perustua koko työyhteisön täyteen yksimielisyyteen siten, että yksikin vastustava mielipide velvoittaa työnteettäjätahon kieltäytymään vastike- tai pakkotyöläisen työllistämisestä; onhan orjuuden hyväksyminen eettinen ja vakaumuksellinen asia, eikä sellaiseen voi ketään velvoittaa. Päätöksen vastustamisesta ei saa seurata kenenkään työyhteisön jäsenen erottamista, epätasavertaista kohtelua tai muuta sanktiota.

2. Vastike- tai pakkotyöläisen ottaminen työyhteisöön ei saa johtaa aikaisemmin työyhteisöön kuuluneiden henkilöiden erottamiseen tai lomauttamiseen tai muuten uhata työyhteisön jäsenten työpaikkoja.

3. Työyhteisöllä on oikeus kääntyä VAPAA:n puoleen kaikissa tapauksissa, joissa yhteisö käyttää tai siihen ollaan aikeissa ottaa vastike- ja pakkotyöntekijöitä ilman vastike- tai pakkotyöntekijän tai työyhteisön täyttä suostumusta.

4 § Päätösten tekemisestä työyhteisössä

1. Kaiken päätöksenteon, johon VAPAA:n jäsen perusoikeuksiensa tai yhteistyöehtojensa nojalla osallistuu tai jotka koskevat hänen työtään tai asemaansa työpaikalla täytyy tapahtua siten, että päätökset ovat sitovia vain silloin, kun kaikkien päätöstentekijöiden välillä vallitsee täysi yksimielisyys päätöksestä. Sitovaa päätöstä odottavalla VAPAA:n jäsenellä on halutessaan oikeus työtaisteluun tai lakkoon.

2. Päätöksentekoon osallistuvat ne henkilöt, joiden asioita tai tehtäviä päätökset koskevat. Valtaosan käytännön päätöksistä tekee työyksikkö; suuremmat päätökset tai ongelmatilanteet ratkaistaan työyhteisön yleiskokouksessa, johon jokainen työyhteisön jäsen on oikeutettu osallistumaan luonnollisena henkilönä. Jokaisella työyksikön jäsenellä on oikeus viedä asiansa yleiskokouksen käsiteltäväksi sekä kutsua kokoon yleiskokous. Yleiskokouksen koollekutsuminen täytyy tehdä ajoissa ja siten, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat siitä tietoisia.

III YHTEISTYÖEHDOISTA

1 § Yhteistyöehtojen soveltamisala

1. Yhteistyöehtojen sisältämiä ehtoja ja määräyksiä sovelletaan kaikkiin työtilanteisiin tai työhön verrattavaan toimintaan, joihin VAPAA:n jäsen on päätynyt vastoin tahtoaan, köyhyyden tai muun uhan pakottamana tai viranomaisten sellaisilla työllistämistoimenpiteillä, jotka perustuvat ei-vapaaehtoisuuteen, työttömyys- tai sosiaaliturvaa heikentäviin sanktioihin tai sanktion uhkaan, olipa VAPAA:n jäsen palkattu, vastiketyöntekijä, kuntouttavassa työssä, avotyössä, työkokeilussa,  työelämävalmennettava, työharjoittelija, vanki tai muuten uhkailtu tai pakotettu tekemään työtä.

2 § Yleisjulistuksen ehdoista, yhteistyöehdoista ja näiden rikkomisesta

1. Tämän yleisjulistuksen perusoikeudet ovat loukkaamattomia. Yhteistyöehdot sekä yhteistyöehtosopimus ovat yleissitovia, ne täydentävät muita sopimuksia ja säädöksiä, eikä niitä voi työnteettäjätaholta tai erillisellä sopimuksella heikentää. Yhteistyösopimuksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että työnteettäjä hyväksyy tämän yleisjulistuksen sekä VAPAA:n yhteistyöehdot sellaisenaan.

2. Jos yhteistyöehtoja rikotaan, eikä rikkomuksen asianmukainen sovittelu onnistu, vastaa VAPAA rikkomuksiin lakoilla ja muilla työtaisteluilla, suoralla toiminnalla tai oman käden oikeudella, sillä emme voi luottaa lakiin, poliisiin tai virkamiehiin, jotka ovat asettaneet meidät laeillaan orjan asemaan.

Työyhteisölle ja työnteettäjälle ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen tulevasta työtaistelusta tai poliittiseen tai myötätunto- taisteluun ryhtymisestä. Ilmoituksessa on mainittava aiotun työtaistelun syyt, alkamishetki ja arvioitu laajuus.

3. Jos joku työyhteisössä tavallisella työsopimuksella työskentelevä työntekijä erotetaan tai hän joutuu muuten suoraan tai epäsuorasti työnteettäjä- tai esimiestahon toimesta eriarvoiseen asemaan siksi, että hänellä on mielipide VAPAA:sta tai jostain VAPAA:n jäsenestä; tai jos joku VAPAA:seen kuulumaton vastike- ja pakkotyöntekijä joutuu syrjinnän tai mielivallan kohteeksi ja pyytää VAPAA:ta puuttumaan tilanteeseen, käyttää VAPAA tämän pykälän toisessa kohdassa mainittuja toimenpiteitä yrityksen, sen omistajien, työnteettäjän tai esimiesten vahingoksi.

3 § Yhteistyösopimuksesta

1. Yhteistyösopimus on VAPAA:n jäsenen ja vastike- tai pakkotyötä tarjoavan työyhteisön välinen kirjallinen yhteistyösopimus. Yhteistyösopimuksen osapuolet ovat VAPAA:n jäsen sekä työnteettäjätaho luonnollisina henkilöinä. Sopimus allekirjoitetaan ennen vastike- tai pakkotyön aloittamista ja se on kaikkia osapuolia sitova. Sopimuksen pääpiirteet ovat määritelty tässä yleisjulistuksessa.

2. Työnteettäjän kieltäytyminen yhteistyösopimuksesta antaa VAPAA:n jäsenelle oikeuden ryhtyä halutessaan lakkoon tai muuhun työtaisteluun siihen saakka, kunnes sopimus on allekirjoitettu.

3. VAPAA:n jäsenen siirtäminen yhteistyösopimuksesta poikkeaviin työtehtäviin tai muu yhteistyösopimuksen ehtojen muuttaminen täytyy tapahtua työyksikön ja VAPAA:n jäsenen yksimielisyydellä, tällöin yhteistyösopimus täytyy neuvotella ja hyväksyä uudestaan.

IV YHTEISTYÖSOPIMUS

1 § Yleiset määräykset

1. Yhteistyösopimuksen hyväksymistä varten on päästävä yksimielisyyteen työn laadusta, työajoista, työpaikasta, työpaikkakunnasta ja mahdollisesta työalueesta. Nämä seikat kirjoitetaan yhteistyösopimukseen.

2. Yhteistyösopimus kieltää VAPAA:n jäsenen erottamisen työtaisteluun osallistumisen takia.

2 § Yhteistyösuhteen alkaminen ja päättyminen

1. Yhteistyösuhde alkaa VAPAA:n jäsenen ja työnteettäjäntahon yhdessä sopimana ajankohtana tai TE-toimiston tai muun viranomaisen määrittämän vastike- tai pakkotyön toimeenpanemishetkellä, jolloin myös VAPAA:n yhteistyösopimus on kirjattava voimaan astuvaksi ja se on voimassa vastike- tai pakkotyön päättymiseen saakka.

3 § Työnjohto-oikeus

1. VAPAA:n jäsenen vastike- tai pakkotyötehtäviä koskeva työnjohto-oikeus on kulloisiinkin työtehtäviin liittyvillä asianomaisilla itsellään yhteisesti tai heidän keskuudestaan nimittämällä esimiehellä. Esimiehen nimittämiseen tarvitaan koko työyksikön yksimielisyys, ja hänen täytyy nauttia koko työyksikön täyttä luottamusta. Ongelmatilanteissa työnjohtoon liittyvät asiat ratkaistaan koko työyhteisön yleiskokouksella, jossa päätös perustuu jäsenten täyteen konsensukseen.

4 § Oikeus lisäarvoon ja palkkioon

1. VAPAA:n jäsenellä on oikeus saada asianmukainen osuus työllä tai työksi rinnastettavalla toiminnalla tuottamastaan arvosta, koko työyhteisön yhdessä tuottamasta arvosta sekä kohtuullinen palkkio muista tekemistään työtehtävistä. Palkkioiden määrittelyssä ja lisäarvon jakamisessa on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta siten, ettei yksittäisten palkkioiden tai osuuksien suuruus aseta ihmisiä taloudellisesti eriarvoiseen asemaan.

5 § Työhönperehdyttämisestä

1. VAPAA:n jäsen on perehdytettävä työtehtäviin sekä työyksikön ja -yhteisön käytäntöihin ja tapoihin huolella. VAPAA:n jäsenen pyynnöstä hänet on perehdytettävä myös työpaikan organisaation, hallinnon ja taloudenpidon toimintaan, kirjanpitoon, yleisiin asiakirjoihin, johtokuntiin, omistussuhteisiin sekä muihin työpaikkaan liittyviin käytäntöihin.

6 § Käyttäytyminen työssä

1. VAPAA:n jäsenen tulee suorittaa tehtävänsä yhteistyösopimusta noudattaen parhaaksi katsomallaan tavalla sekä välttää siinä kaikkea, mikä voi saattaa hänen tai hänen työtoveriensa turvallisuuden vaaranalaiseksi.

2. Työstä poisjäämisestä on sovittava mahdollisuuksien mukaan muiden työyhteisön jäsenten kanssa, erityisesti heidän, joiden harteille poissaolon aiheuttama lisätyö mahdollisesti kasaantuu.

3. Sairaustapauksissa suullinen ilmoitus tai puhelinsoitto riittää. VAPAA:n jäsenellä on oikeus sairauslomaan myös silloin, jos joku läheinen perheenjäsen tai ystävä on sairaana ja tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa.

7 § Lomauttaminen ja yhteistyösuhteen päättyminen

1. Lomauttamisen sekä voimassa olevan yhteistyösopimuksen irtisanomisen osalta täytyy tehdä konsensuspäätös kaikkien työyhteisön jäsenten kesken. Vastike- tai pakkotyön teettäminen ilman voimassaolevaa yhteistyösopimusta antaa VAPAA:n jäsenelle oikeuden työtaisteluun tai lakkoon.

2. Yhteistyösopimusta ei voida lopettaa työnteettäjätahon toimesta työn vähyyden vuoksi, vaan työpaikan olosuhteet täytyy sopeuttaa työn määrään työyhteisön jäsenten keskenään sopimalla tavalla ja yhdenvertaisuuteen perustuen.

8 § Työaika

1. Työaika sovitaan työyksikön kesken ja se saa enimmillään olla alan yleisen työehtosopimuksen mukainen. Jos VAPAA:n jäsenen työ perustuu viranomaispäätökseen, voi työaika olla enintään viranomaisten määräämä työaika.

2. VAPAA:n jäsenellä on oikeus kohtuulliseen viikkolepoon. Jokaisella VAPAA:n jäsenellä on oikeus viettää oman vakaumuksensa mukaisia juhla- ja pyhäpäiviä, olivatpa nämä virallisia tai eivät. VAPAA:n jäsenellä on oikeus kieltäytyä työskentelemästä viikkolomapäivinä tai muina juhla- tai pyhäpäivinä.

3. VAPAA:n jäsenellä on oikeus vuosilomaan jonka kesto ja ajankohta määritellään työyksikön kesken.

4. VAPAA:n jäsenellä ei saa teettää ylityötä ilman hänen tahtoaan. Jos ylityötä teetetään täytyy se hyvittää vapaa-aikana siten, että yksi ylityötunti vastaa kahta tuntia vapaa-aikaa.

5. Työajaksi lasketaan aika, joka kuluu kulkemiseen tai kuljetukseen VAPAA:n jäsenen kotoa tai muusta sovitusta paikasta varsinaiseen työn suorituspaikkaan ja sieltä lähtöpaikkaan palaamiseen.

6. Aika, joka kuluu työhön liittyviin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin, toimenpiteisiin, toi- pumiseen ja tarkastuksiin osallistumiseen, lasketaan yhteistyöaikaan kuuluvaksi.

7. Osallistuminen VAPAA:n kokouksiin kuuluu työaikaan.

8. VAPAA:n jäsen on oikeutettu poistumaan työpaikalta työaikana, jos varsinaisia tai mielekkäitä työtehtäviä ei ole tehtävänä.

9 § Työmatka

1. Työnteettäjän on korvattava VAPAA:n jäsenen kohtuulliset työmatkakulut. Työmatkakuluilla tarkoitetaan julkisen liikenteen kuluja tai yksityiskulkuneuvon käytöstä aiheutuvia polttoaine- ja kilometrikorvauksia.

10 § Eettisyys

1. VAPAA:n jäsen on oikeutettu kieltäytymään hänen eettistä vakaumustaan loukkaavista tehtävistä sekä kaikesta, minkä hän kokee muuten kohtuuttomana. Tällaisten työtilanteiden hoitaminen sovitaan yhdessä työyksikön kanssa, tai jos loukkaus tuntuu erityisen törkeältä, koko työyhteisön kanssa yhdessä.

11 § Työturvallisuus

1. Työyhteisön tulee huolehtia siitä, että työpaikka on turvallinen ja että työturvallisuuteen ja ammattitautien torjuntaan liittyviä käytäntöjä noudatetaan. VAPAA:n jäsenen tulee saada työyhteisöltä asianmukainen työ- ja suojavarustus sekä noudattaa työyhteisön tässä tarkoituksessa antamia ohjeita.

2. Työnteettäjän tulee maksaa työtapaturman tai työstä johtuvan sairauden hoidon aiheuttamat kustannukset, sairaalakuljetukset sekä muut asiaan liittyvät kulut.

3. Työnteettäjä on velvollinen korvaamaan kaikki pitkäaikaisen tai pysyvän fyysisen tai henki- sen vamman tai työkyvyttömyyden aiheuttamat kulut.

12 § Työrauha ja sen turvaaminen

1. Jokaiselle VAPAA:n jäsenelle tulee taata syrjinnästä ja häirinnästä vapaa työympäristö.

2. VAPAA:n jäsenen tulee häntä itseään erityisesti koskevassa työasiassa kääntyä työyksikön puoleen tai tarvittaessa viedä asia työyhteisön yleiskokoukseen. Jos VAPAA:n jäsen kokee työilmapiirin mahdottomaksi, eikä siihen löydy ratkaisua työyhteisön sisältä, on hänellä oikeus lakkoon.

3. Tämän yhteistyöehtosopimuksen soveltamisesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet pyritään kaikkea viivytystä välttäen selvittämään työyksikön ja VAPAA:n jäsenen välillä käytävillä neuvotteluilla. Elleivät erimielisyydet tällä tavoin selviä, ne voidaan saattaa työyhteisön yleiskokouksen selvitettäviksi. Jos yksimielisyyteen ei tällöinkään päästä, voidaan kääntyä Vastike- tai pakkotyöläisten ammattiliiton puoleen, joka täsmentää tämän yleisjulistuksen kohtia ja antaa tulkintaohjeita oman yleiskokouksensa päätöksiin nojaten. Jos työyhteisö ei noudata VAPAA:n antamaa ohjeistusta, on VAPAA:n jäsenellä oikeus työtaisteluun tai lakkoon.

13 § Yhteistyösopimuksen voimassaoloaika ja sen irtisanominen

1. VAPAA:n jäsenellä on oikeus purkaa yhteistyösopimus halutessaan. Muita sopimuksen voimassaoloa ja irtisanomista koskevia säädöksiä on yleisjulistuksen luvun III pykälässä 3 sekä luvussa IV pykälässä 2 ja 7.

Tämän Yleisjulistuksen on laatinut ja yksimielisesti hyväksynyt VAPAA:n yleiskokous Tampereella 28.6.2014.

***

Yleisjulistukseen voi tehdä ehdotuksia ja sitä voi kommentoida alla olevalla lomakkeella. Aiheeseen liittymättömät tai muuten asiattomat kommentit poistetaan.

 

1 thought on “Yleisjulistus

  1. Pingback: Jos työtä on pakko tehdä, sitä tehdään sitten meidän ehdoilla!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *